تصاویر ناسا

تصاویر شگفت انگیز جدید از کهکشان | به همراه توضیحات

به این تصاویر نگاه کنید؛ اما نه نگاه معمولی، بلکه نگاهی عمیق میتونید خودتون رو در این تصاویر ببینید! شما از چنین زیبایی‌هایی ساخته شده‌اید!

زمان آن رسیده که درباره این تصاویر کمی بیشتر فکر کنیم. ما اکنون در زمانی زندگی میکنیم که میتوانیم شاهد شگفتی‌های هستی باشیم و با دیدن این تصاویر نگاهی به گذشته داشته باشیم. میتوانیم به ستاره ها نگاه کنیم تا بیاموزیم که از چه چیزی ساخته شده ایم. سخنان کارل سیگن را یادتان هست؟ «ما از مواد ستاره ای ساخته شده ایم.»

هیدروژن، هلیوم و نیتروژنی که در ستارگان شکل میگیرند نیز بدن مارا تشکیل میدهند. بدین ترتیب میتوان گفت که ما به گونه ای به مه‌بانگ مرتبط هستیم. رصدخانه های فضایی بزرگ مانند تلسکوپ فضایی هابل، رصد خانه پرتو ایکس چاندرا و تلسکوپ فضایی اسپیتزر(که اخیراً ماموریتش تمام شد)، میلیون ها سال نوری آن طرف تر را بررسی کرده اند تا ما جایگاه خود در کیهان را بهتر بشناسیم.‌ بنابراین، از این به بعد وقتی به ستاره ها خیره می شوید این را به یاد داشته باشید که: شما مواد ستاره ای هستید. (شما از مواد ستاره ای ساخته شده اید)


کهکشان NGC 4258

کهکشان NGC 4258
که بیست و سه میلیون سال نوری از ما فاصله دارد.
Credit: X-ray: NASA/CXC/Caltech/P.Ogle et al; Optical: NASA/STScI; IR: NASA/JPL-Caltech; Radio: NSF/NRAO/VLA


کوه رازالود

 کوه راز آلود یا Mystic Mountain در سحابی کارینا
Credit: NASA, ESA, M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)


خوشه ستاره ای

خوشه ستاره ای Messier 2
Credit: ESA/Hubble & NASA, G. Piotto et al.⁣⁣


کهکشان مارپیچی بدون میله

 کهکشان مارپیچی بدون میله NGC 5033 که حدودا چهل میلیون سال نوری از ما فاصله دارد.
Image Credit: ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy Schmidt


سحابی NGC 3918

سحابی NGC 3918 که حدودا چهارهزار و نهصد سال نوری از ما فاصله دارد.
Credit: ESA/Hubble and NASA⁣⁣⁣⁣


آرپ ۲۹۹ Arp 299

Arp 299 که حدودا صد و چهل میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد
Credit: X-ray: NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScI


سحابی سر اسب در در نور فروسرخ

 سحابی سر اسب در نور فروسرخ
Credit: NASA/ESA/Hubble Heritage Team⁣⁣⁣⁣


کهکشان NCG 6861

کهکشان NGC 6861
Credit: ESA/Hubble & NASA; acknowledgement: J. Barrington⁣⁣⁣⁣


میدان بسیار ژرف هابل

 تصویری با عنوان «میدان بسیار ژرف» هابل که حاصل ترکیب ده سال تصاویر این تلسکوپ فضایی است.
Credit: NASA; ESA; G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch, University of California, Santa Cruz