آمار کرونا امار کرونا

آخرین آمار کرونا در ایران و جهان

آخرین آمار کرونا در ایران

ایران
534,631
تعداد کل مبتلایان به Covid19
4,251
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
30,712
کل افراد فوت شده
337
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
5٫7%
درصد افراد فوت شده
431,360
کل افراد بهبود یافته
3,960
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
80٫7%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کل دنیا

جهان
40,404,886
تعداد کل مبتلایان به Covid19
336,851
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
1,119,386
کل افراد فوت شده
3,893
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2٫8%
درصد افراد فوت شده
29,985,622
کل افراد بهبود یافته
221,435
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
74٫2%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آمریکا

ایالات متحده
8,173,888
تعداد کل مبتلایان به Covid19
43,788
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
219,666
کل افراد فوت شده
439
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2٫7%
درصد افراد فوت شده
5,334,093
کل افراد بهبود یافته
24,755
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
65٫3%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ترکیه

ترکیه
349,519
تعداد کل مبتلایان به Covid19
2,026
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
9,371
کل افراد فوت شده
75
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2٫7%
درصد افراد فوت شده
305,427
کل افراد بهبود یافته
1,424
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
87٫4%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در اسپانیا :

اسپانیا
1,015,795
تعداد کل مبتلایان به Covid19
33,072
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
33,992
کل افراد فوت شده
217
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
3٫4%
درصد افراد فوت شده
196,958
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
19٫4%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ایتالیا :

ایتالیا
423,578
تعداد کل مبتلایان به Covid19
9,337
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
36,616
کل افراد فوت شده
73
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
8٫6%
درصد افراد فوت شده
252,959
کل افراد بهبود یافته
1,498
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
59٫7%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در فرانسه :

فرانسه
918,679
تعداد کل مبتلایان به Covid19
21,645
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
34,589
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
3٫8%
درصد افراد فوت شده
105,935
کل افراد بهبود یافته
1,239
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
11٫5%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در انگلیس :

بریتانیا/انگلستان/انگلستان
741,212
تعداد کل مبتلایان به Covid19
18,803
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
43,726
کل افراد فوت شده
80
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
5٫9%
درصد افراد فوت شده
10,783
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
1٫5%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آلمان:

آلمان
373,825
تعداد کل مبتلایان به Covid19
6,843
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
9,896
کل افراد فوت شده
30
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2٫7%
درصد افراد فوت شده
295,272
کل افراد بهبود یافته
3,010
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
79٫0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در چین :

چین
85,687
تعداد کل مبتلایان به Covid19
13
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
4,636
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
5٫4%
درصد افراد فوت شده
80,804
کل افراد بهبود یافته
10
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
94٫3%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کانادا :

کانادا
202,640
تعداد کل مبتلایان به Covid19
2,355
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
9,825
کل افراد فوت شده
15
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
4٫9%
درصد افراد فوت شده
177,104
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
87٫4%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در امارات :

امارات متحدهٔ عربی
116,517
تعداد کل مبتلایان به Covid19
915
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
466
کل افراد فوت شده
3
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0٫4%
درصد افراد فوت شده
108,811
کل افراد بهبود یافته
1,295
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
93٫4%
درصد افراد بهبود یافته