آمار کرونا امار کرونا

آخرین آمار کرونا در ایران و جهان

آخرین آمار کرونا در ایران

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کل دنیا

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آمریکا

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ترکیه

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در اسپانیا :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ایتالیا :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در فرانسه :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در انگلیس :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آلمان:

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در چین :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کانادا :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در امارات :

جهان
0
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
0
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد فوت شده
0
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
0,0%
درصد افراد بهبود یافته