بنر بالای سایت

آمار کرونا امار کرونا

آخرین آمار کرونا در ایران و جهان

آخرین آمار کرونا در ایران

ایران
5,796,659
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
124,256
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2,1%
درصد افراد فوت شده
5,333,304
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
92,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کل دنیا

جهان
242,003,428
تعداد کل مبتلایان به Covid19
125,792
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
4,923,498
کل افراد فوت شده
3,025
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2,0%
درصد افراد فوت شده
219,320,902
کل افراد بهبود یافته
118,711
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
90,6%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آمریکا

ایالات متحده
45,908,212
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
746,509
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
1,6%
درصد افراد فوت شده
35,573,510
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
77,5%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ترکیه

ترکیه
7,683,517
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
67,837
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,9%
درصد افراد فوت شده
7,116,305
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
92,6%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در اسپانیا :

اسپانیا
4,988,878
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
87,030
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
1,7%
درصد افراد فوت شده
4,839,294
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
97,0%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در ایتالیا :

ایتالیا
4,719,493
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
131,585
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2,8%
درصد افراد فوت شده
4,511,545
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
95,6%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در فرانسه :

فرانسه
7,090,109
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
117,306
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
1,7%
درصد افراد فوت شده
6,885,087
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
97,1%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در انگلیس :

بریتانیا/انگلستان/انگلستان
8,497,868
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
138,629
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
1,6%
درصد افراد فوت شده
6,954,653
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
81,8%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در آلمان:

آلمان
4,399,789
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
95,511
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
2,2%
درصد افراد فوت شده
4,164,600
کل افراد بهبود یافته
9,600
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
94,7%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در چین :

چین
96,571
تعداد کل مبتلایان به Covid19
25
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
4,636
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
4,8%
درصد افراد فوت شده
91,421
کل افراد بهبود یافته
27
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
94,7%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در کانادا :

کانادا
1,685,410
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
28,564
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
1,7%
درصد افراد فوت شده
1,624,227
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
96,4%
درصد افراد بهبود یافته

آخرین آمار کرونا در امارات :

امارات متحدهٔ عربی
738,690
تعداد کل مبتلایان به Covid19
0
موارد جدید در 24 ساعت گذشته
2,120
کل افراد فوت شده
0
افراد فوت شده در 24 ساعت گذشته
0,3%
درصد افراد فوت شده
732,437
کل افراد بهبود یافته
0
افراد بهبودیافته در 24 ساعت گذشته
99,2%
درصد افراد بهبود یافته